Commit 2b32ff64 authored by Toni Salo's avatar Toni Salo
Browse files

readmeen lisätty ohje nettiyhteydestä

parent 756344b6
......@@ -5,4 +5,6 @@ Sen jälkeen soitin löytyy selaimella osoitteesta:
Testit voi ajaa komennolla npm test
hjelma on toteutus selaimessa hiirellä tai näppäimistöllä soitettavalle pianoa muistuttavaa käyttöliittymää käyttävälle soittimelle. Näppäimistö on sen suorituskykyisin käyttöliittymä. Esimerkiksi 2-5 (koneen muistista riippuen) samanaikaisen nuotin muodostamat soinnut ovat mahdollisia vain näppäimistön avulla. Näppäimet lukevat vastaavassa koskettimessa. Soitinta voi vaihtaa alasvetovalikosta. Oktaavia voi nostaa tai laskea nappuloista kunnes raja tulee vastaan.
\ No newline at end of file
Käynnistäessä ja soitinta vaihdettaessa ohjelma tarvitsee nettiyhteyden, koska se lataa äänifontit netistä.
Ohjelma on toteutus selaimessa hiirellä tai näppäimistöllä soitettavalle pianoa muistuttavaa käyttöliittymää käyttävälle soittimelle. Näppäimistö on sen suorituskykyisin käyttöliittymä. Esimerkiksi 2-5 (koneen muistista riippuen) samanaikaisen nuotin muodostamat soinnut ovat mahdollisia vain näppäimistön avulla. Näppäimet lukevat vastaavassa koskettimessa. Soitinta voi vaihtaa alasvetovalikosta. Oktaavia voi nostaa tai laskea nappuloista kunnes raja tulee vastaan.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment