Commit b62aceca authored by Janne Saarinen's avatar Janne Saarinen
Browse files

lisätty pelitilanteen kirjoitus tekstitiedostoon

parent cf04dbbf
Pelaajan pelaaja kortit:
punainen peruskortti numero 7
sininen peruskortti numero 7
keltainen nosta kaksi -kortti
sininen ohituskortti
sininen peruskortti numero 5
jokerikortti
keltainen peruskortti numero 2
punainen peruskortti numero 8
sininen peruskortti numero 6
vihreä peruskortti numero 2
Pelaajan tietokone 1 kortit:
keltainen peruskortti numero 4
sininen nosta kaksi -kortti
punainen peruskortti numero 9
vihreä peruskortti numero 8
keltainen peruskortti numero 0
Pelaajan tietokone 2 kortit:
keltainen ohituskortti
keltainen peruskortti numero 3
keltainen peruskortti numero 9
vihreä ohituskortti
vihreä peruskortti numero 6
keltainen peruskortti numero 1
keltainen peruskortti numero 8
sininen peruskortti numero 1
vihreä nosta kaksi -kortti
keltainen peruskortti numero 7
sininen ohituskortti
vihreä peruskortti numero 1
keltainen peruskortti numero 9
keltainen peruskortti numero 5
vihreä peruskortti numero 0
sininen suunnanvaihtokortti
Pelaajan tietokone 3 kortit:
sininen peruskortti numero 1
sininen peruskortti numero 5
vihreä peruskortti numero 7
punainen peruskortti numero 2
keltainen peruskortti numero 8
jokerikortti
Nostopakassa on kortit:
punainen nosta kaksi -kortti
keltainen peruskortti numero 6
sininen peruskortti numero 0
keltainen peruskortti numero 3
nosta 4 -jokerikortti
punainen peruskortti numero 0
sininen peruskortti numero 7
vihreä peruskortti numero 3
vihreä peruskortti numero 8
punainen peruskortti numero 8
punainen peruskortti numero 5
keltainen peruskortti numero 7
keltainen suunnanvaihtokortti
punainen peruskortti numero 4
vihreä peruskortti numero 9
vihreä suunnanvaihtokortti
vihreä nosta kaksi -kortti
punainen peruskortti numero 2
punainen peruskortti numero 1
keltainen suunnanvaihtokortti
sininen peruskortti numero 3
punainen ohituskortti
sininen peruskortti numero 6
punainen peruskortti numero 3
keltainen peruskortti numero 2
vihreä peruskortti numero 5
sininen nosta kaksi -kortti
keltainen ohituskortti
keltainen peruskortti numero 5
sininen peruskortti numero 9
keltainen nosta kaksi -kortti
punainen peruskortti numero 7
sininen peruskortti numero 8
sininen peruskortti numero 2
keltainen peruskortti numero 1
sininen peruskortti numero 4
punainen suunnanvaihtokortti
punainen peruskortti numero 6
punainen peruskortti numero 5
vihreä peruskortti numero 5
vihreä peruskortti numero 1
punainen peruskortti numero 1
keltainen peruskortti numero 6
sininen peruskortti numero 3
sininen peruskortti numero 8
punainen peruskortti numero 6
punainen peruskortti numero 9
punainen nosta kaksi -kortti
punainen ohituskortti
sininen peruskortti numero 4
punainen peruskortti numero 3
punainen suunnanvaihtokortti
vihreä peruskortti numero 2
jokerikortti
punainen peruskortti numero 4
vihreä suunnanvaihtokortti
sininen peruskortti numero 2
keltainen peruskortti numero 4
vihreä peruskortti numero 9
vihreä peruskortti numero 6
vihreä peruskortti numero 3
sininen peruskortti numero 9
vihreä peruskortti numero 4
sininen suunnanvaihtokortti
vihreä peruskortti numero 4
Poistopakassa olevat kortit:
vihreä peruskortti numero 7
vihreä ohituskortti
jokerikortti
nosta 4 -jokerikortti
nosta 4 -jokerikortti
nosta 4 -jokerikortti
......@@ -26,4 +26,13 @@ public class Nostopakka {
throw new IndexOutOfBoundsException();
}
}
public String toString() {
StringBuilder str = new StringBuilder("");
str.append("Nostopakassa on kortit:\n");
for (Kortti kortti : this.kortit) {
str.append(kortti + "\n");
}
return str.toString();
}
}
......@@ -20,4 +20,13 @@ public class Poistopakka {
public Kortti annaPaallimmainenKortti() {
return this.kortit.get(this.kortit.size()-1);
}
public String toString() {
StringBuilder str = new StringBuilder("");
str.append("Poistopakassa olevat kortit:\n");
for (Kortti kortti : this.kortit) {
str.append(kortti + "\n");
}
return str.toString();
}
}
......@@ -72,4 +72,13 @@ public abstract class Pelaaja {
}
return summa;
}
public String toString() {
StringBuilder str = new StringBuilder("");
str.append("Pelaajan " + this.nimi + " kortit:\n");
for (Kortti kortti : this.kortit) {
str.append(kortti + "\n");
}
return str.toString();
}
}
package ui;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
......@@ -21,7 +27,7 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
public void start() {
System.out.println("Tervetuloa pelaamaan Uunoa. Kirjoita \"uusi\" aloittaaksesi uuden pelin,");
System.out.println(" \"lataa\" ladataksesi vanhan pelin, \"ohjeet\" lukeaksesi peliohjeita tai 'lopeta' lopettaaksesi.");
System.out.println(" \"lataa\" ladataksesi vanhan pelin tai 'lopeta' lopettaaksesi.");
System.out.print("> ");
String input = this.lukija.next();
......@@ -30,13 +36,6 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
return;
case "uusi":
this.uusiPeli();
break;
case "lataa":
// lataaPeli();
break;
case "ohjeet":
// naytaPeliohjeet();
break;
default:
this.uusiPeli();
}
......@@ -50,7 +49,14 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
Pelaaja pelaaja = peli.annaPelaaja(0);
Poistopakka poistopakka = peli.annaPoistopakka();
Nostopakka nostopakka = peli.annaNostopakka();
try {
PrintWriter tiedosto = new PrintWriter(new File("pelitilanne.txt"));
tiedosto.close();
} catch (Exception e) {
// TODO: handle exception
}
Kortti ensimmainenKortti = poistopakka.annaPaallimmainenKortti();
while (ensimmainenKortti instanceof Erikoiskortti) {
......@@ -128,9 +134,32 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
poistopakka.lisaaKortti(k);
kortit.remove(kortinNumero);
}
}
}
}
//Tulostaminen tiedostoon
try {
File tiedosto = new File("pelitilanne.txt");
OutputStreamWriter kirjoittaja =
new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(tiedosto), StandardCharsets.UTF_8);
kirjoittaja.append(peli.annaPelaaja(0).toString());
kirjoittaja.append("\n");
kirjoittaja.append(peli.annaPelaaja(1).toString());
kirjoittaja.append("\n");
kirjoittaja.append(peli.annaPelaaja(2).toString());
kirjoittaja.append("\n");
kirjoittaja.append(peli.annaPelaaja(3).toString());
kirjoittaja.append("\n");
kirjoittaja.append(nostopakka.toString());
kirjoittaja.append("\n");
kirjoittaja.append(poistopakka.toString());
kirjoittaja.close();
} catch (Exception e) {
// TODO: handle exception
}
}
}
}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment