Commit 85753648 authored by Roope Malinen's avatar Roope Malinen
Browse files

Manuaalisesti selvitetty Merge.. jatka työskentelyä tästä?

(cherry picked from commit 5de45a19)
parent f1cff9d2
......@@ -157,7 +157,7 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
kirjoittaja.close();
} catch (Exception e) {
// TODO: handle exception
// TODO: handle exception tämä täällä noin vain muuten vain
}
}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment