Commit 7c3a2861 authored by Roope Malinen's avatar Roope Malinen
Browse files

Indikaattorit menetetyille vuoroille

parent 26bd85e4
......@@ -351,9 +351,12 @@ public class Peli {
int varinNumero = this.random.nextInt(4);
String vari = varit[varinNumero];
this.vari = vari;
this.paivitaVuoronumero();
kelvollinenKortti = true;
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti + " - Kortteja jljell : " + ((pelaaja.annaKortit()).size()-1));
System.out.println();
System.out.println((this.annaPelaaja(seuraavaksiVuorossa)).annaNimi() + " nosti nelj korttia");
this.paivitaVuoronumero();
}
/*
......@@ -369,9 +372,12 @@ public class Peli {
return false;
}
this.annaPelaaja(seuraavaksiVuorossa).nostaKaksiKorttia(this.nostopakka);
this.paivitaVuoronumero();
kelvollinenKortti = true;
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti + " - Kortteja jljell : " + ((pelaaja.annaKortit()).size()-1));
System.out.println();
System.out.println((this.annaPelaaja(seuraavaksiVuorossa)).annaNimi() + " nosti kaksi korttia");
this.paivitaVuoronumero();
}
/*
......@@ -384,9 +390,12 @@ public class Peli {
|| edellinenKortti instanceof Ohituskortti) {
return false;
}
this.paivitaVuoronumero();
kelvollinenKortti = true;
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti + " - Kortteja jljell : " + ((pelaaja.annaKortit()).size()-1));
System.out.println();
System.out.println((this.annaPelaaja(seuraavaksiVuorossa)).annaNimi() + " menetti vuoronsa");
this.paivitaVuoronumero();
}
/*
......
......@@ -17,6 +17,8 @@ import domain.korttipakat.Poistopakka;
import domain.pelaajat.Pelaaja;
import domain.kortit.Jokerikortti;
import domain.kortit.Nosta4Jokerikortti;
import domain.kortit.NostaKaksikortti;
import domain.kortit.Ohituskortti;
import logiikka.Peli;
public class Tekstikayttoliittyma {
......@@ -107,7 +109,7 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
boolean korttiPelattu = false;
while (korttiPelattu == false) {
System.out.println("Sinulla on kdesssi kortit:");
// pelaaja.jarjestaKortit();
pelaaja.jarjestaKortit();
pelaaja.tulostaKortit();
String input = "";
do { //kysyy pelaajalta uuden inputin niin kauan kunnes input tsm vaatimuksiin
......@@ -132,7 +134,25 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
kortit.remove(kortinNumero);
System.out.println("");
System.out.println("Pelasit kortin: " + k + " - Kortteja jljell : " + (pelaaja.annaKortit()).size());
}
String playerDeclare = "";
if(peli.annaSuuntaKasvava()) {
playerDeclare = "Tietokone 1";
}
else {playerDeclare = "Tietokone 3";}
if(k instanceof Nosta4Jokerikortti) {
System.out.println();
System.out.println(playerDeclare + " nosti nelj korttia");
}
if(k instanceof Ohituskortti) {
System.out.println();
System.out.println(playerDeclare + " menetti vuoronsa");
}
if(k instanceof NostaKaksikortti) {
System.out.println();
System.out.println(playerDeclare + " nosti kaksi korttia");
}
}
}
} else { // tietokonepelaaja
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment