Commit 525fd1f6 authored by Roope Malinen's avatar Roope Malinen
Browse files

Voiton ja tappion huomiointi, sekä nimen luonti pistelistaan

parent b83e9f96
nimi: Pelaaja
pelit: 1
voitot: 0
......@@ -108,7 +108,7 @@ public class Pistelista {
while(sc.hasNextLine()) {
if (sc.nextLine().equals("nimi: " + teksti)) {
System.out.println("Teksti lytyi rivilt: " + (riviNum + 1));
// System.out.println("Teksti lytyi rivilt: " + (riviNum + 1)); //valmiisen tuotokseen ei plle, muuten ok
return riviNum;
}
......
......@@ -24,11 +24,24 @@ import logiikka.Peli;
public class Tekstikayttoliittyma {
Scanner lukija;
String PlayerName;
Pistelista pistari;
public Tekstikayttoliittyma() {
lukija = new Scanner(System.in);
pistari = new Pistelista();
PlayerName = "Pelaaja";
}
public void pelaajaVoitto() {
pistari.lisaaVoitto(PlayerName);
}
public void pelaajaHavio() {
pistari.lisaaHavio(PlayerName);
}
public void start() {
boolean looppaa = false;
do {
......@@ -37,10 +50,22 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
System.out.println("Tervetuloa pelaamaan Uunoa. Kirjoita \"uusi\" aloittaaksesi uuden pelin,");
System.out.println(" \"lataa\" ladataksesi vanhan pelin tai 'lopeta' lopettaaksesi.");
System.out.println("Kirjoita \"ohjeet\" nhdksesi ohjeet ja snnt");
System.out.println("Kirjoita \"pistelista\" nhdksesi pistelistan");
System.out.println("Kirjoita \"nimi [NIMI]\" pitksesi kirjaa omista voitoistasi");
System.out.println("Kirjoita \"pistelista\" nhdksesi pistelistan");
System.out.print("> ");
String input = this.lukija.next();
String input = this.lukija.nextLine();
String nimiavain = input.substring(0,5);
try {
if (nimiavain.equals("nimi ")) {
PlayerName = input.substring(5, input.length());
System.out.println();
System.out.println("Tallennettu, nimi: " + PlayerName);
System.out.println();
input = "";
looppaa = true;
continue;
}
}catch(Exception e) {}
switch (input) {
case "lopeta":
return;
......@@ -175,6 +200,14 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
kortit.remove(kortinNumero);
System.out.println("");
System.out.println("Pelasit kortin: " + k + " - Kortteja jljell : " + (pelaaja.annaKortit()).size());
if(pelaaja.annaKortit().size()==0) {
pelaajaVoitto();
System.out.println("");
System.out.println("VOITIT PELIN!");
System.out.println("");
System.exit(0);
}
//Pitisi katkaista peli?
String playerDeclare = "";
if(peli.annaSuuntaKasvava()) {
playerDeclare = "Tietokone 1";
......@@ -223,6 +256,13 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
} else {
poistopakka.lisaaKortti(k);
kortit.remove(kortinNumero);
if((peliVuorossa.annaKortit()).size()==0) {
pelaajaHavio();
System.out.println("");
System.out.println("HVISIT PELIN!");
System.out.println("");
System.exit(0);
}
}
}
}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment