Commit 793485c5 authored by Simo Vuorinen's avatar Simo Vuorinen
Browse files

Ja sitte toi metodi luesoketinluvut ni en käytä sitä yhtää missäää vaan...

Ja sitte toi metodi luesoketinluvut ni en käytä sitä yhtää missäää vaan sisällytin sen jutut samal toho kerää soketit metodiii, mut ei sekää auttanu
parent 48381775
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment