Commit ffee7517 authored by Matti Pulkkinen's avatar Matti Pulkkinen
Browse files

added zoom-in functionality

parent 3e5761a0
......@@ -66,11 +66,23 @@ public class MapDialog extends JFrame {
// TODO:
// ZOOM IN -TOIMINTO
// MUUTA KOORDINAATTEJA, HAE KARTTAKUVA PALVELIMELTA JA PÄIVITÄ KUVA
if (Math.abs(MapDialog.this.westernLongitude - MapDialog.this.easternLongitude) <= 40
|| Math.abs(MapDialog.this.southernLatitude - MapDialog.this.northernLatitude) <= 20) {
;
} else {
MapDialog.this.westernLongitude += 20;
MapDialog.this.easternLongitude += -20;
MapDialog.this.southernLatitude += 10;
MapDialog.this.northernLatitude += -10;
MapDialog.this.updateImage();
}
}
if (e.getSource() == MapDialog.this.zoomOutB) {
// TODO:
// ZOOM OUT -TOIMINTO
// MUUTA KOORDINAATTEJA, HAE KARTTAKUVA PALVELIMELTA JA PÄIVITÄ KUVA
// TODO: outer bounds on koordinaattijärjestelmän ulkorajat, inner bounds on aspect ratio
}
} // actionPerformed(ActionEvent)
} // class ButtonListener
......@@ -186,7 +198,7 @@ public class MapDialog extends JFrame {
// Tarkastetaan mitkä karttakerrokset on valittu,
// tehdään uudesta karttakuvasta pyyntö palvelimelle ja päivitetään kuva
public synchronized void updateImage() throws Exception {
public synchronized void updateImage() {
String s = "";
// Tutkitaan, mitkä valintalaatikot on valittu, ja
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment