Commit fba46d50 authored by Matti Pulkkinen's avatar Matti Pulkkinen
Browse files

added serialVersionUID to serializable classes

parent 678141ad
......@@ -18,9 +18,6 @@ import javax.swing.JPanel;
// Kartankatseluohjelman graafinen käyttöliittymä
public class MapDialog extends JFrame {
// Käyttöliittymän komponentit
// Kontrollinappien kuuntelija
// KAIKKIEN NAPPIEN YHTEYDESSÄ VOINEE HYÖDYNTÄÄ updateImage()-METODIA
private class ButtonListener implements ActionListener {
......@@ -61,8 +58,12 @@ public class MapDialog extends JFrame {
}
} // actionPerformed(ActionEvent)
} // class ButtonListener
// Käyttöliittymän komponentit
// Valintalaatikko, joka muistaa karttakerroksen nimen
private class LayerCheckBox extends JCheckBox {
private static final long serialVersionUID = 1L;
private String name = "";
public LayerCheckBox(String name, String title, boolean selected) {
......@@ -76,6 +77,8 @@ public class MapDialog extends JFrame {
}
} // class LayerCheckBox
private static final long serialVersionUID = 1L;
public static void main(String[] args) throws Exception {
new MapDialog();
} // main(String[])
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment