Commit f9f02c3b authored by Teemu's avatar Teemu
Browse files

Lisäsin terminoivan metodin. Sitä tulee kutsua

parent a23bf0d1
......@@ -6,18 +6,23 @@ import java.io.ObjectOutputStream;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
class Summain implements Runnable { // Summaimen prototyyppi, pääasiassa olemassa testimielessä
public class Summain implements Runnable { // Summaimen prototyyppi, pääasiassa olemassa testimielessä
private int instance;
private int[] sum;
private int[] amo;
private ServerSocket in; // Korvataan objectoutputstreamilla ja objectinputstreamilla tai
// vastaavalla oliolla
private boolean jatkuu;
public Summain(int num, int[] summa, int[] maara, ServerSocket input) {
this.instance = num;
this.sum = summa;
this.amo = maara;
this.in = input; // Edelleen korvataan
jatkuu = true;
}
public void eijatku() {
jatkuu = false;
}
@Override
......@@ -43,7 +48,7 @@ class Summain implements Runnable { // Summaimen prototyyppi, pääasiassa olema
this.sum[this.instance] += read;
this.amo[this.instance]++;
}
} while (read != 0);
} while (read != 0 && jatkuu == true);
try {
soketti.close();
inee.close();
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment