Commit 829292c8 authored by Matti Pulkkinen's avatar Matti Pulkkinen
Browse files

Merge branch 'patch-1' into 'master'

Update Answer.java

See merge request mkjpul/DTEK1066-ryhmis!6
parents e222a105 bfbe13ac
......@@ -22,7 +22,11 @@ public class Answer implements Runnable {
public void run() {
// Vastataan asianomaisesti Y:n tiedusteluun
if (this.request == 1) { // Tutkitaan palvelimen pyyntö. Jos 1:
int fsum = 0; // Määritellään final sum, eli lopullinen summa johon halutaan sums[]-taulukon
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (Exception e) {
}
int fsum = 0; // Määritellään final sum, eli lopullinen summa johon halutaan sums[]-taulukon
// alkioiden summa
for (int i = 0; i < this.t; i++) { //
fsum += this.sums[i]; // Lisätään jokaisen summainpalvelimen sums[]-alkio fsumiin niin
......@@ -35,6 +39,10 @@ public class Answer implements Runnable {
} //
} else if (this.request == 2) { // Jos pyyntö 2:
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (Exception e) {
}
int fsummain = 0; // Oletetaan summaimen 0 sums[]-alkio suurimmaksi
for (int i = 1; i < this.t; i++) { // tutkitaan jokaisen muun summaimen sums[]-alkio
if (this.sums[i] > this.sums[fsummain]) {
......@@ -42,12 +50,17 @@ public class Answer implements Runnable {
}
} //
try { //
fsummain = fsummain +1;
this.out.writeInt(fsummain); // Lähetetään tulos Y:lle
this.out.flush(); // Puhdistetaan kirjoitusvirta.
} catch (IOException e) { // Ei käsitellä mahdollista virhettä
} //
} else if (this.request == 3) { // Jos pyyntö 3:
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (Exception e) {
}
int famount = 0; // Määritellään final amount kuten pyynnöllä 1 final sum
for (int i = 0; i < this.t; i++) { //
famount += this.amounts[i]; // Lisätään vastaavasti famountin arvoa jokaisen summaimen
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment