Commit 304c7bea authored by Matti Pulkkinen's avatar Matti Pulkkinen
Browse files

removed unnecessary files

parent 36e1ef5a
package javaapplication1;
import java.net.*;
import java.io.*;
public class JavaApplication1 {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Main begin");
// Values from previous section
int t = 3; // Montako Summainta halutaan?
int port = 12345; // Korvataan objectinputstreamilla ja objectoutputstreamilla (tai vastaavalla oliolla) myöhemmin
// Create appropriate amounts of socketnums, sums and amount variables
int [] socketnums = new int[t];
int [] sums = new int[t];
int [] amounts = new int[t];
for(int i =0;i<t;i++) { //Set all above to zero
socketnums[i] = 0;
sums[i] = 0;
amounts[i] = 0;
}
// Create sockets for all the addresses(can be delegated for each individual handler)
Summain[] f = new Summain[t]; // Luodaan t kappaletta Summainten viittauksia
for(int i = 0;i<t;i++) { //
f[i] = new Summain(); // Määritetään jokaiselle Summainviittaukselle Summain
f[i].Summain(i,sums,amounts,socketnums); // Alustetaan edellämainittu Summain
new Thread(f[i]).start(); // Käynnistetään Summain
}
try{ // Annetaan Summainlankojen tehdä pientä säätöä. Annetaan 20 ms
Thread.sleep(20);
} catch (InterruptedException e) {
}
for(int i = 0;i<t;i++) { // tulostetaan taulukot, joihin lankojen on kuulunut tehdä muutoksia
System.out.println(sums[i] + " " + amounts[i]);
}
/* // Seuraava osio odottaa että socketit on varattu - jumittaa ohjelman eikä IDE tykkää. Korvataan toisenlaisella tekniikalla
boolean ready = false;
while(!ready) {
ready = true;
for(int i = 0;i<t;i++) {
if(socketnums[i] == 0) {
ready = false;
}
}
}
*/
System.out.println("Main end");
}
}
class Summain implements Runnable{ // Summaimen prototyyppi, pääasiassa olemassa testimielessä
private int instance;
private int[] sum;
private int[] amo;
private int[] socket; // Korvataan objectoutputstreamilla ja objectinputstreamilla tai vastaavalla oliolla
void Summain(int num,int[]summa,int[]maara,int[]socketnums) {
instance = num;
sum=summa;
amo=maara;
socket = socketnums; // Edelleen korvataan
}
public void run(){ // Puhtaasti testikäyttöinen.
System.out.println("heko");
sum[instance] = 2*instance;
amo[instance] = 3*instance;
}
}
class Runko implements Runnable{ // Ei käytetty. Tulee sisältämään langan, joka lähettää Y:lle halutun arvon(summan, kokonaismäärän tai jonkin langan tunnuksen.)).
private int summaimia;
private int[] summat;
private int[] maarat;
private int portti;
private ServerSocket soc;
public void Runko(int t, int[]sums,int[]amounts,int port) {
summaimia=t;
summat=sums;
maarat=amounts;
portti=port;
}
public void run(){
}
}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment