Commit 514b0278 authored by Rasmus Vainio's avatar Rasmus Vainio
Browse files

pistelistan integraatio aloitukseen

parent 2574d999
......@@ -32,7 +32,8 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
public void start() {
System.out.println("Tervetuloa pelaamaan Uunoa. Kirjoita \"uusi\" aloittaaksesi uuden pelin,");
System.out.println(" \"lataa\" ladataksesi vanhan pelin tai 'lopeta' lopettaaksesi.");
System.out.println(" \"lataa\" ladataksesi vanhan pelin, tai 'lopeta' lopettaaksesi,");
System.out.println(" tai \"pistelista\" nyttksesi pistelistan");
System.out.print("> ");
String input = this.lukija.next();
......@@ -41,6 +42,21 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
return;
case "uusi":
this.uusiPeli();
case "pistelista":
System.out.println(" Kirjoita \"tietty\" jos etsit jonkun pelaajan tietoja,");
System.out.println(" tai \"lista\" jos haluat tulostaa kaikkien pelaajien tiedot");
System.out.println(">");
switch (lukija.next()) {
case "tietty":
System.out.println(" Kirjoita etsimsi pelaajan nimi");
System.out.println(">");
new Pistelista().haeTiedot(lukija.next());
return;
case "lista":
new Pistelista().tulostaLista();
return;
}
default:
this.uusiPeli();
}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment