Commit c0490364 authored by Simo Vuorinen's avatar Simo Vuorinen
Browse files

Update Hajo 2

parent 559d6371
......@@ -5,7 +5,9 @@
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.net.*;
import javax.xml.parsers.*;
import java.util.ArrayList;
import javax.xml.parsers.*;
import org.w3c.dom.*;
public class MapDialog extends JFrame {
......@@ -22,6 +24,8 @@
private JButton zoomInB = new JButton("+");
private JButton zoomOutB = new JButton("-");
public String w;
public MapDialog() throws Exception {
// Valmistele ikkuna ja lisää siihen komponentit
......@@ -52,6 +56,9 @@
// TODO:
// ALLA OLEVIEN KOLMEN TESTIRIVIN TILALLE SILMUKKA JOKA LISää KäYTTäLIITTYMääN
// KAIKKIEN XML-DATASTA HAETTUJEN KERROSTEN VALINTALAATIKOT MALLIN MUKAAN
ArrayList<String> namet=new ArrayList<String>();
ArrayList<String> titlet=new ArrayList<String>();
String url = "http://demo.mapserver.org/cgi-bin/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities";
try {
DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
......@@ -68,15 +75,16 @@
continue;
Element e=(Element) nNode;
NodeList titleList = e.getElementsByTagName("Title");
Element titleElem = (Element) titleList.item(0);
Element titleElem = (Element) titleList.item(0);
Element f=(Element) nNode;
NodeList nameList = e.getElementsByTagName("Name");
Element nameElem = (Element) nameList.item(0);
Node nameNode = nameElem.getChildNodes().item(0);
Node titleNode = titleElem.getChildNodes().item(0);
System.out.println(titleNode.getNodeValue());
System.out.println(nameNode.getNodeValue());
titlet.add(titleNode.getNodeValue());
namet.add(nameNode.getNodeValue());
leftPanel.add(new LayerCheckBox(namet.get(i),titlet.get(i), false));
}
}
catch (Exception e) {}
......@@ -84,8 +92,8 @@
leftPanel.add(new LayerCheckBox("bluemarble", "Maapallo", true));
leftPanel.add(new LayerCheckBox("cities", "Kaupungit", false));
// leftPanel.add(new LayerCheckBox("bluemarble", "Maapallo", true));
// leftPanel.add(new LayerCheckBox("cities", "Kaupungit", false));
leftPanel.add(refreshB);
leftPanel.add(Box.createVerticalStrut(20));
......@@ -110,36 +118,120 @@
// Kontrollinappien kuuntelija
// KAIKKIEN NAPPIEN YHTEYDESSä VOINEE HYäDYNTää updateImage()-METODIA
private class ButtonListener implements ActionListener{
int x1=-90;
int x2 =-180;
int y1=90;
int y2=180;
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
if(e.getSource() == refreshB) {
try { updateImage(); } catch(Exception ex) { ex.printStackTrace(); }
try { updateImage(x2,x1,y2,y1); } catch(Exception ex) { ex.printStackTrace(); }
}
if(e.getSource() == leftB) {
x1=x1+0;
x2=x2-10;
y1=y1-0;
y2=y2-10;
try {
imageLabel.setIcon(new ImageIcon(new URL("http://demo.mapserver.org/cgi-bin/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BBOX="+x2+","+x1+","+y2+","+y1+"&SRS=EPSG:4326&WIDTH=953&HEIGHT=480&LAYERS="+w+"&STYLES=&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true")));
} catch (MalformedURLException e1) {
e1.printStackTrace();
}
add(imageLabel, BorderLayout.EAST);
// TODO:
// VASEMMALLE SIIRTYMINEN KARTALLA
// MUUTA KOORDINAATTEJA, HAE KARTTAKUVA PALVELIMELTA JA PäIVITä KUVa
}
if(e.getSource() == rightB) {
x1=x1+0;
x2=x2+10;
y1=y1-0;
y2=y2+10;
try {
imageLabel.setIcon(new ImageIcon(new URL("http://demo.mapserver.org/cgi-bin/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BBOX="+x2+","+x1+","+y2+","+y1+"&SRS=EPSG:4326&WIDTH=953&HEIGHT=480&LAYERS="+w+"&STYLES=&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true")));
} catch (MalformedURLException e1) {
e1.printStackTrace();
}
add(imageLabel, BorderLayout.EAST);
// TODO:
// OIKEALLE SIIRTYMINEN KARTALLA
// MUUTA KOORDINAATTEJA, HAE KARTTAKUVA PALVELIMELTA JA PäIVITä KUVA
}
if(e.getSource() == upB) {
x1=x1+10;
x2=x2+0;
y1=y1+10;
y2=y2-0;
try {
imageLabel.setIcon(new ImageIcon(new URL("http://demo.mapserver.org/cgi-bin/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BBOX="+x2+","+x1+","+y2+","+y1+"&SRS=EPSG:4326&WIDTH=953&HEIGHT=480&LAYERS="+w+"&STYLES=&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true")));
} catch (MalformedURLException e1) {
e1.printStackTrace();
}
add(imageLabel, BorderLayout.EAST);
// TODO:
// YLäSPäIN SIIRTYMINEN KARTALLA
// MUUTA KOORDINAATTEJA, HAE KARTTAKUVA PALVELIMELTA JA PäIVITä KUVA
}
if(e.getSource() == downB) {
x1=x1-10;
x2=x2+0;
y1=y1-10;
y2=y2-0;
try {
imageLabel.setIcon(new ImageIcon(new URL("http://demo.mapserver.org/cgi-bin/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BBOX="+x2+","+x1+","+y2+","+y1+"&SRS=EPSG:4326&WIDTH=953&HEIGHT=480&LAYERS="+w+"&STYLES=&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true")));
} catch (MalformedURLException e1) {
e1.printStackTrace();
}
add(imageLabel, BorderLayout.EAST);
// TODO:
// ALASPäIN SIIRTYMINEN KARTALLA
// MUUTA KOORDINAATTEJA, HAE KARTTAKUVA PALVELIMELTA JA PäIVITä KUVA
}
if(e.getSource() == zoomInB) {
// TODO:
x1=x1+10;
x2=x2+20;
y1=y1-10;
y2=y2-20;
try {
imageLabel.setIcon(new ImageIcon(new URL("http://demo.mapserver.org/cgi-bin/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BBOX="+x2+","+x1+","+y2+","+y1+"&SRS=EPSG:4326&WIDTH=953&HEIGHT=480&LAYERS="+w+"&STYLES=&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true")));
} catch (MalformedURLException e1) {
e1.printStackTrace();
}
add(imageLabel, BorderLayout.EAST);
// TODO:
// ZOOM IN -TOIMINTO
// MUUTA KOORDINAATTEJA, HAE KARTTAKUVA PALVELIMELTA JA PäIVITä KUVA
}
if(e.getSource() == zoomOutB) {
x1=x1-10;
x2=x2-20;
y1=y1+10;
y2=y2+20;
try {
imageLabel.setIcon(new ImageIcon(new URL("http://demo.mapserver.org/cgi-bin/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BBOX="+x2+","+x1+","+y2+","+y1+"&SRS=EPSG:4326&WIDTH=953&HEIGHT=480&LAYERS="+w+"&STYLES=&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true")));
} catch (MalformedURLException e1) {
e1.printStackTrace();
}
add(imageLabel, BorderLayout.EAST);
// TODO:
// ZOOM OUT -TOIMINTO
// MUUTA KOORDINAATTEJA, HAE KARTTAKUVA PALVELIMELTA JA PäIVITä KUVA
......@@ -149,7 +241,8 @@
// Valintalaatikko, joka muistaa karttakerroksen nimen
private class LayerCheckBox extends JCheckBox {
private String name = "";
String w;
private String name = "";
public LayerCheckBox(String name, String title, boolean selected) {
super(title, null, selected);
this.name = name;
......@@ -159,7 +252,7 @@
// Tarkastetaan mitkä karttakerrokset on valittu,
// tehdään uudesta karttakuvasta pyyntä palvelimelle ja päivitetään kuva
public void updateImage() throws Exception {
public void updateImage(int x,int x1,int x2, int x4) throws Exception {
String s = "";
// Tutkitaan, mitkä valintalaatikot on valittu, ja
......@@ -174,7 +267,11 @@
// TODO:
// getMap-KYSELYN URL-OSOITTEEN MUODOSTAMINEN JA KUVAN PäIVITYS ERILLISESSä SäIKEESSä
// imageLabel.setIcon(new ImageIcon(url));
String q=s;
String mapurl= "http://demo.mapserver.org/cgi-bin/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&BBOX="+x+","+x1+","+x2+","+x4+"&SRS=EPSG:4326&WIDTH=953&HEIGHT=480&LAYERS="+q+"&STYLES=&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true";
imageLabel.setIcon(new ImageIcon(new URL(mapurl)));
add(imageLabel, BorderLayout.EAST);
w=q;
}
} // MapDialog
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment